Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na lata 2022-2025 (wypoczynek letni).

Prezydent Miasta Przemyśla, działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na lata 2022-2025 i zaprasza do składania ofert:

Rodzaj zadania: Ograniczanie zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

Tytuł zadania: Wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku letniego.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2022 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu). Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Ratuszowej 1,  tel. 16 675 20 48.

UWAGA! NOWE WZORY.

DOCXZałącznik Nr 2 - WZÓR OFERTY.docx (29,47KB)
DOCXZałącznik Nr 3 - OŚWIADCZENIA OFERENTA.docx (23,17KB)
DOCXZałącznik Nr 4 -WZÓR SPRAWOZDANIA.docx (26,12KB)
DOCXZałącznik Nr 5 - HARMONOGRAM.docx (18,15KB)
DOCXZałącznik Nr 6 -KLAUZULA INFORMACYJNA.docx (19,19KB)
 

Opublikował(a): Łukasz Palko Data publikacji: 03-06-2022 14:05 Modyfikował(a): Łukasz Palko Data modyfikacji: 03-06-2022 14:18

Na skróty