Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla - nowe kryteria przyznawania stypendium

Najzdolniejsi uczniowie przemyskich szkół mają możliwość ubiegania się  o finansowe nagrody za swoje osiągnięcia, czyli Stypendia Prezydenta Miasta. W ten sposób samorząd nagradza młodych przemyślan za wybitne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia  w różnego rodzaju konkursach, turniejach  i olimpiadach.

20 maja weszła  w życie Uchwała Nr 38/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia                           8 kwietnia 2022r. zmieniająca szczegółowe warunki przyznawania stypendiów                                 dla uzdolnionych uczniów.

Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla może otrzymać uczeń uczęszczający do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie miasta Przemyśla, który spełnia jedno z poniższych kryteriów:

  1. uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym co najmniej:

5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych, Ogólnokształcącej Szkoły

         Muzycznej I stopnia oraz klas I-II Ogólnokształcącej Szkoły  Muzycznej II stopnia

             5,4 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas III-VI 

                       Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia,

 

  1. jest laureatem olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu           z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r. poz. 1036 z późn. zm.), co potwierdza zaświadczenie, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,

 

  1. jest laureatem ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2328 z późn. zm.)co potwierdza dyplom, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,

 

  1. uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół, przez które rozumie

się zajęcie:

a) 1 miejsca na szczeblu wojewódzkim,

      b) 1-6 miejsca na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym,

      wymagana - uwierzytelniona kserokopia dyplomu potwierdzającego osiągnięty wynik

      przez szkołę, do której uczęszcza uczeń , wraz z informacją dyrektora szkoły

      potwierdzającą udział ucznia w zawodach sportowych.                                                                                              

Wnioski wraz z załącznikami (tzn. z kopią świadectwa szkolnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz z zaświadczeniem lub dyplomem   potwierdzającym  spełnienie powyższych kryteriów), należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, w terminie do 30 czerwca danego roku.

Następnie wnioski, które spełniają ww. kryteria dyrektor szkoły składa do Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do  10 lipca br.

 

Uczeń spełniający więcej niż jedno kryterium, spośród wymienionych w pkt 1-4, otrzymuje tylko jedno stypendium.

 

Stypendium przyznawane jest raz w roku, za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.

Wysokość stypendium wynosi 1 000 zł.

 

PDFUchwala_Rady_Miejskiej_Nr_38_- STYPENDIA 2022.pdf (278,49KB)

DOCWNIOSEK.doc (57,00KB)
 

 

Opublikował(a): Dorota Kowalska-Buś Data publikacji: 24-05-2022 08:24 Modyfikował(a): Dorota Kowalska-Buś Data modyfikacji: 29-06-2022 08:25

Na skróty