Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Prezydent Miasta Przemyśla informuje instytucje, jednostki organizacyjne i  podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie nieruchomości niezamieszkałych w mieście Przemyślu, że uchwałą Nr 29/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rada Miejska w Przemyślu postanowiła o odbieraniu – z dniem 1 stycznia 2023 r. – odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późń. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), na których powstają odpady komunalne mogą w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia powyższej uchwały, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. złożyć Prezydentowi Miasta Przemyśla pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W oświadczeniu właściciel nieruchomości obowiązany jest wskazać przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów oraz dołączyć do niego kopię umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Podmioty, które nie złożą w ustawowym terminie powyższego oświadczenia zobowiązane są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

zdjęcie pojemników na śmieci różnych kolorów

Załączniki: 

PDF1) Uchwała 63)2022 z dn. 27.04.2022r. ws. zmiany wzoru deklaracji.pdf (3,56MB)

PDF2) Uchwała 62)2022 ws. wyboru metody i zmiany stawki obow. od 1.01.2023r..pdf (194,12KB)

PDF3) Uchwała 2)2021w sprawie wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,.pdf (1,36MB)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 28-04-2022 12:39 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 13-05-2022 15:16

Na skróty