10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do kinezyterapii fizykoterapii i masażu dla Samodzielnego Publi

Przemyśl, 25.10.2007 r.

SPZOZ/ 105/2007

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do kinezyterapii, fizykoterapii i masażu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu, ul. Kapitulna 4, woj. podkarpackie.
tel./fax: (016) 678 30 97 .

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu jako zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do kinezyterapii, fizykoterapii i masażu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu.
Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego wg procedury postępowania dla wartości przedmiotu zamówienia o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych"" ( Dz. U. nr 164 / 2006 r. poz. 1163 z późn. zm.). Nr sprawy wg ewidencji zamawiającego: SPZOZ- 93/2007.

Wybrany Wykonawca w postępowaniu j.w.:

BIURO HANDLOWE „KINESIS” Andrzej Boruta
20-123 Lublin ul Lubartowska 75a

Cena brutto: 109 253,42

Ocena pkt.: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta uzyskała 100 pkt

W przetargu zostały ponadto złożone oferty:
1. ACCURO SUMER sp. z o o.
01-217 Warszawa ul. Kolejowa 15/17

Cena brutto: 111 967,00
Oceny pkt.: 97,57 pkt

2. TECHNOMEX sp. z o o.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
44-100 Gliwice ul. Knurowska 45a

Cena brutto: 116 509,10
Ocena pkt.: 93,77 pktWykonawcy biorącemu udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej jeżeli jego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – podstawa prawna: art. 179 – 183 cytowanej na wstępie ustawy ,,Prawo zamówień publicznych"".
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Z p o w a ż a n i e m

D Y R E K T O R
SPZOZ dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Przemyślu
Barbara Bauer


Jednocześnie wnoszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji na nr faksu: (016 ) 678 30 97 oraz podanie informacji j.n. ( SPZOZ-93/2007):

1. Otrzymaliśmy ( podać ilość stron ): ..........................................................................
2. Data otrzymania: ...........................................................................

Podstawa prawna: art. 27.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych’’( Dz. U. nr 164 / 2006 r. poz. 1163 z późn. zm.)
………………………………………………..
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy –
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

Opublikował:  | Data publikacji: 25-10-2007 16:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-09-2011 09:19