-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ostateczne wyniki konkursu

Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2022 r.

 

Ostateczne wyniki konkursu dostępne są:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na stronie internetowej tut. Urzędu (),
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

 

W przypadku przyznania środków finansowych podmiot zobowiązany jest w terminie 3 dni – licząc od dnia następującego po dniu ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu – dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

  • oświadczenie o przyjęciu środków finansowych,
  • zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy (przed podpisaniem umowy powinny być one zaktualizowane stosownie do przyznanych środków finansowych, prawidłowo wypełnione na właściwym druku oferty),
  • potwierdzenie aktualnych danych podmiotu zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzone pieczęcią imienną.

Nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których wyżej mowa skutkuje niepodpisaniem umowy.

 

PDFOGLOSZENIE_OSTATECZNYCH_WYNIKOW_KONKURSU.pdf (282,76KB)
PDFSKM_C284e22031810080.pdf (462,32KB)
 

 

Opublikował: Magdalena Świtalska | Data publikacji: 18-03-2022 12:09
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 21-03-2022 11:01