10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury

O G Ł O S Z E N I E

 

Oferta Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury złożona w dniu 3 marca 2022 roku, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) na realizację zadania publicznego pn. VIII Nadsańskie Spotkania Poetyckie

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie  4 000 zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać:

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  3. przez e PUAP na adres  /1srwa0y68c/skrytkaESP

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Robotniczym  Stowarzyszeniem Twórców Kultury o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

 

PDFOferta VIII Nadsańskie spotkania poetyckie.pdf (1,80MB)
PDFOgłoszenie VIII Nadsańskie spotkania poetyckie.pdf (330,84KB)
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 11-03-2022 11:58
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 17-03-2022 18:02