Obwieszczenie wojewody podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - budowa 25 kontenerów mieszkalnych (...)

WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2022-02-28

I-IV.746.1.2.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.);

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl,  zostało wszczęte przez Wojewodę Podkarpackiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa 25 kontenerów mieszkalnych i 8 kontenerów sanitarnych dla potrzeb Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w m. Przemyśl” zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1043/1, 1043/2 i 1043/3 obręb 207 przy ul. Mickiewicza 34 w Przemyślu.

W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 354 Wydziału Infrastruktury, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia (po uprzednim kontakcie telefonicznym 17 867 13 54), można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Marta Jakowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Infrastruktury

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załączniki: PDFObwieszczenie wojewody podkarpackiego kontenery dla cudzoziemców.pdf (238,74KB) (plik pdf, 239 KB)

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 04-03-2022 09:45 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 04-03-2022 09:45

Na skróty