11 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór szkoły ponadpodstawowe 2022/2023

Od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz.15.00 można składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. W Przemyślu rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Do rekrutacji można przystąpić logując się bezpośrednio na stronę https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/ lub korzystając z zamieszczonej na stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu zakładki „Nabór do przedszkoli i szkół”.

Osoby uczestniczące w systemie elektronicznej rekrutacji, po zgłoszeniu w systemie swojej kandydatury  obowiązane są w terminie od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 złożyć wygenerowany z systemu wniosek do wybranej szkoły pierwszego wyboru.

Istnieją następujące możliwości złożenia wniosku.

 1. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie, można złożyć w formie papierowej  bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.
 2. Rodzice posiadający podpis elektroniczny w postaci Profilu Zaufanego, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczną, poprzez elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych VULCAN. Szczegółowa procedura składania wniosku podpisanego Profilem Zaufanym, opisana została w instrukcjach rejestracji zgłoszenia, które znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące rekrutacji przedstawione zostały w dwóch podręcznikach zamieszczonych w „Kanale Kandydata” w zakładce programu „Pliki do pobrania”. Jeden podręcznik przeznaczony jest dla kandydatów zarejestrowanych przez szkołę podstawową, a drugi dla kandydatów rejestrujących się samodzielnie.

Ww. instrukcje dostępne są na stronie :

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach za granicą, są przyjmowane do szkół ponadpodstawowych na wolne miejsca - nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji do I klas szkół ponadpodstawowych. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, uczniowie przybywający z zagranicy są kwalifikowani i przyjmowani do odpowiednich klas po złożeniu do szkoły wymaganych dokumentów.

 

Cudzoziemcy,  którzy ukończą szkołę podstawową w polskim systemie edukacji i zdadzą obowiązkowy egzamin ósmoklasisty, przystępują do elektronicznego postępowania rekrutacyjnego na zasadach obowiązujących polskich obywateli - pod uwagę brane będą wyniki egzaminu, oceny oraz szczególne osiągnięcia.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

 • Od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami;  z wyjątkiem oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane są  do 31 maja
  2022 r.
 • Na 6 czerwca 2022 r. wyznaczony został termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla uczniów kandydujących do oddziału mistrzostwa sportowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu.
 • Od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w tym terminie można też dokonać przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmienić kolejności wybranych szkół. 
 • 22 lipca 2022 r. ogłoszone zostaną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • 29 lipca 2022 r. ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Z wynikami rekrutacji można zapoznać się na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych, a także po zalogowaniu się na konto kandydata w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN.

Od 2 sierpnia 2022 r. rozpoczyna się postępowanie uzupełniające do szkół ponadpodstawowych. W terminie od 2 do 5 sierpnia 2022 r. kandydaci nieprzyjęci mogą składać do szkół wnioski o przyjęcie na wolne miejsca. Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych dostępna jest po zalogowaniu się na konto kandydata w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN. Informacja  o liczbie wolnych miejsc publikowana jest także przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe terminy postępowania  rekrutacyjnego zostały podane w Załączniku Nr 1 Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r., zamieszczonego na stronie :

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/zarzadzenie-nr-1-2022-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-stycznia-2022-r/

 

Ww. terminy nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych.