10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

 

XVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 25 października 2007 r. (czwartek, początek o godz. 9.00, sala Urzędu Stanu Cywilnego)

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 19 września 2007r. i 2 października 2007r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego II” – proj. Nr 246/2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „HERBURTÓW II/05” – proj. Nr 247/2007.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wstrzymania wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn.:
a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162 R w Przemyślu” – proj. Nr 230/2007,
b) „Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne” – proj. Nr 231/2007,
c) „Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i budowa fortecznej trasy turystycznej” – proj. Nr 232/2007.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Przemyśla w cyklu pięcioletnim – proj. Nr 227/2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Przemyślu i Sądu Rejonowego w Przemyślu – proj. Nr 233/2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłat z tytułu wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy w przypadku gdy zmiana adresu została spowodowana zmianami administracyjnymi – proj. Nr 226/2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl oraz ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 252/2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla – proj. Nr 253/2007.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. – proj. Nr: 234/2007, 235/2007, 236/2007, 237/2007, 238/2007, 239/2007, 240/2007, 244/2007, 245/2007, 248/2007, 249/2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w formie leasingu operacyjnego – proj. Nr 250/2007.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – proj. Nr 228/2007.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – proj. Nr 241/2007.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru – proj. Nr 242/2007.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 243/2007.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o współwłaścicielach – proj. Nr 251/2007.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl – proj. Nr 229/2007.
19. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
20. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
21. Interpelacje i wnioski radnych.
22. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 19-10-2007 10:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:15