Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Fundację Sportową Przemyśl Tour.

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm)                                                                                                                                                    

 

W dniu 07.02.2022r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Fundację Sportową Przemyśl Tour. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

              Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Fundacji Sportowej Przemyśl Tour, ul. W. Brudzewskiego 10/20, 37-700 Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych pt. I Wyścig Szosowy Przemyśl Tour pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla z pominięciem otwartego konkursu ofert  i przyznać dotację w kwocie 10.000,00  zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni   od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia  23 lutego 2022r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

Przemyśl, dnia 16 lutego 2022 r.

 

PDFOferta Fundacja Sportowa P-śl Tour.pdf (1,17MB)

DOCOgłoszenie - Przemyśl Tour.doc (33,00KB)
PDFOgłoszenie - Fundacja Sportowa Przemyśl Tour.pdf (377,95KB)
 

Opublikował(a): Grzegorz Masłyk Data publikacji: 16-02-2022 14:16 Modyfikował(a): Grzegorz Masłyk Data modyfikacji: 16-02-2022 14:22

Na skróty