23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Regulamin korzystania z punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1 (parter, pok. nr 2)
w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30, pod numerem telefonu 16 678 62 29,  poprzez adres e-mail: spo@um.przemysl.pl lub poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości
https://np.ms.gov.pl/

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest złożenie wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wypełniony wniosek można złożyć na dwa sposoby:

1) Osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1,

2) Przesłać  mailem na adres skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku.

Wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego.docx

Po złożeniu wniosku należy oczekiwać na telefon od pracownika tut. Urzędu o wyznaczonym  terminie porady.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. poprzez powyżej wskazany numer telefonu lub adres e-mail). Dodatkowo dla osób głuchoniemych i niesłyszących udostępniono w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (na parterze) urządzenie do komunikacji niewerbalnej.
Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. podanym powyżej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Pomoc prawna może być udzielana osobą fizycznym - prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku i stanowi pomoc de minimis. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj - Instrukcja.pdf

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

 

Opublikował: Magdalena Świtalska | Data publikacji: 10-02-2022 14:21
Modyfikował: Magdalena Świtalska | Data modyfikacji: 10-02-2022 14:21