20 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wybierz akTYwność!”

AMD GROUP Michał Drymajło informuje, iż od 01.10.2021 r. realizuje projekt pt. „Wybierz akTYwność!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 72 Uczestników projektu tj. osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, w tym osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo, zamieszkujących województwo podkarpackie, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, wyposażającym ich w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy przez min. 44 Uczestników projektu.

 

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 72 osoby. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze zgodnie z obszarem realizacji projektu, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanej ze środków EFS.

 

Do projektu zapraszamy osoby, które spełniają poniższe warunki formalne:

 • wiek – 30 lat i więcej
 • sytuacja na rynku pracy – osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
 • posiadanie niskich kwalifikacji (do poziomu ISCED 3 włącznie)
 • zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

 

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe z doradcą zawodowym (śr. 6h/os.)
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne z psychologiem (śr. 3h/os.)
 • grupowe poradnictwo zawodowe w formie treningów umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane w podziale na 6 grup śr. po 12 os/gr. w wymiarze 64h/gr. 
 • szkolenie kwalifikacyjne ( ok. 80h/os.)
 • szkolenie kompetencyjne (ok. 64h/os.)
 • staż zawodowy (śr. 4 m-ce/os)
 • indywidualne pośrednictwo pracy (śr. 10h/os.)

 

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:

- Ubezpieczenie NNW

- Zwrot kosztów dojazdu

- Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi

- Materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych

- Stypendium szkoleniowe

- Stypendium stażowe

 

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

 

AMD GROUP MICHAŁ DRYMAJŁO

al. J. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 4 piętro)

Czynne: 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek)

tel.: 608 396 822

e-mail: 

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej projektu http://www.amd-group.pl/ w zakładce do pobrania

 

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie X 2021 r. – II 2022 r. w 6 co 3-4 tygodniowych turach. W każdej turze zostanie zakwalifikowanych śr. 12 osób (minimum 10 osób, maksimum 14 osób). Terminy rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu.

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

Plakat_Wybierz akTYwność!.jpeg

Opublikował: Magdalena Świtalska | Data publikacji: 26-01-2022 08:01
Modyfikował: Magdalena Świtalska | Data modyfikacji: 26-01-2022 08:01