22 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o konkursie w sprawie realizacji zadań z zakresu sportu w 2022 roku

Załącznik do
Zarządzenia Nr 4/2022

Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 05.01.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r. Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs na realizację w 2022 roku zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl oraz zaprasza do składania ofert.

I. Nazwa zadania:

Podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej.

II. Wysokość środków i zasady przyznawania dotacji:

 1. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wniosków wynosi  325 000 PLN.
 2. Konkurs adresowany jest do klubów sportowych, które mają siedzibę i działają na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.
 3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Miasta Przemyśla będzie przekazanie klubom sportowym jednorazowo lub w transzach środków finansowych na poczet realizacji zadań przedłożonych we wniosku.
 4. Klub sportowy może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadania do 90 %  ogółu kosztów zgłoszonych we wniosku.
 5. Wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub rzeczowej.

III.    Termin realizacji zadania: w okresie od dnia 3 stycznia  do  31  grudnia 2022 r.

IV.    Warunki merytoryczne i finansowe:

1. Dotacja dla klubu sportowego może być przeznaczona w szczególności na:

a)   realizację programów szkolenia sportowego,

b)  pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w  zawodach sportowych,

c)  pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,  

d)  wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

e)   zakup sprzętu sportowego,

f)   pokrycie części kosztów modernizacji i utrzymania klubowych obiektów sportowych.

2. Z dotacji nie mogą być pokryte następujące koszty:

a) wynagrodzenia dla zawodników i działaczy klubu sportowego,

b) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,

c) koszty stałe w tym: prowadzenie biura ( media, rozmowy telefoniczne) oraz prowadzenie rachunku bankowego,

d) ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,

e) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

f) kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika,

g) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

V.       Warunki, termin i miejsce składania wniosków.

 1. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, Kancelaria Ogólna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Sportu, tel. 16 675 20 50.
 3. Wniosek opracowany techniką komputerową należy składać w kopercie. Koperta powinna być opisana: „Konkurs SPORT” oraz podana pełna nazwa i adres wnioskodawcy.
 4. Do wniosku należy załączyć dokumenty wskazane w formularzu wniosku oraz:
 • licencję klubu
 • listę zawodników,
 • wykaz kadry szkoleniowej wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje,
 • porozumienie, umowę lub wstępną deklarację zawartą z gospodarzem obiektu     w zakresie jego udostępnienia na prowadzenie treningów, rozgrywania meczy, itp.

5. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy.

6. Kryteria oceny formalnej:

 • wniosek został złożony na odpowiednim formularzu,
 • wniosek został złożony przez uprawniony podmiot,
 • wniosek został złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,
 • wymagany udział środków własnych na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,
 • wniosek jest podpisany przez upoważnione osoby,
 • wniosek zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.

7. Wnioski niespełniające wymogów formalnych określonych w ust. 2 - 6 oraz nieuzupełnione w wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.

VI.      Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków:

 1. Poziom sportowy klubu oraz planowane osiągnięcia sportowe ( zajmowane miejsca w rozgrywkach ligowych, planowane awanse ).
 2. Zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub ( popularność danej dyscypliny wśród mieszkańców i zainteresowanie chcących uprawiać daną dyscyplinę, tj. grupy naborowe).
 3. Kalkulacja kosztów w odniesieniu do  zadania ( realny, rzetelny projekt budżetu, m.in. wysokość stawek w odniesieniu do średnich cen rynkowych, zgodność kosztorysu z harmonogramem zadań, a w szczególności czy jest adekwatny do wnioskowanej dotacji ).
 4. Możliwość realizacji zadania przez klub ( odpowiednia ilość kadry, zaplecze sportowe, zawodnicy ).
 5. Dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl ( terminowość składania sprawozdań, osiągnięcie zakładanych rezultatów).

VII.     Postanowienia końcowe.

 1. Wyniki konkursu ogłasza się  poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1  w Przemyślu.
 2. Z każdym klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany do dofinansowania zawarta będzie umowa zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021, poz. 305 z póżn. zm. ).
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku klub sportowy może dostosować zakres rzeczowy i kosztorys zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. W przypadku rezygnacji podmiotu z realizacji zadania pozostałe środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie kolejnego konkursu lub na  inne zadanie.
 5. Uchwała Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl w nieuregulowanych przypadkach uzupełnia treść powyższego ogłoszenia.

 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

PDFZarządzenie nr 4 - 2022.pdf (1,26MB)
 

Opublikował: Grzegorz Masłyk | Data publikacji: 05-01-2022 12:58