-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) nakłada na stowarzyszenia i fundacje (tzw. „instytucje obowiązane”) obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Dotyczy to przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także – odpowiednio:

  • wojewoda lub starosta w przypadku stowarzyszeń – na zasadach określonych w Ustawie prawo o stowarzyszeniach,
  • właściwy minister lub starosta w przypadku fundacji – na zasadach określonych w Ustawie o fundacjach.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Przemyśla zwraca się z prośbą do stowarzyszeń (posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych) i fundacji, mających siedzibę na terenie miasta Przemyśla, o złożenie pisemnego oświadczenia (wzór poniżej), podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu. Oświadczenie można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, w terminie do dnia 24 stycznia 2022 r.

Ponadto Prezydent Miasta Przemyśla przypomina o obowiązku bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w organizacji płatności, których mowa powyżej. Stowarzyszenia i fundacje spełniające ustawowe przesłanki są zobowiązane do dostosowania swoich procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów.

W razie wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Ratuszowa 1, e-mail: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl, tel. 16 670 40 88.

Zachęcamy także do zapoznania się z zarządzeniem Nr 502/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Prezydenta Miasta Przemyśla w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji.

 

do pobrania:

DOCOświadczenie.doc (32,00KB)
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 04-01-2022 12:59
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 04-01-2022 13:07