Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2022 rok

Prezydent Miasta Przemyśla, działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2022 rok i zaprasza do składania ofert:

Rodzaj zadania: Ograniczanie zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

Tytuł zadania: Wspieranie programów wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w czasie wypoczynku zimowego.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2022 r. do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu). Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Ratuszowa 1, pok. nr 4,  tel. 16 675 20 48.

Zarządzenie Nr 2/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 03-01-2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2022 r.

DOCXZałącznik Nr 2 - WZÓR OFERTY.docx (29,30KB)
DOCXZałącznik Nr 3 - OŚWIADCZENIA OFERENTA.docx (23,23KB)
DOCXZałącznik Nr 4 - WZÓR SPRAWOZDANIA.docx (26,04KB)
DOCXZałącznik Nr 5 - HARMONOGRAM.docx (18,57KB)
DOCXZałącznik Nr 6 - KLAUZULA INFORMACYJNA.docx (21,64KB)
 

Opublikował(a): Łukasz Palko Data publikacji: 04-01-2022 11:38 Modyfikował(a): Łukasz Palko Data modyfikacji: 04-01-2022 11:40

Na skróty