10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację w latach 2022-2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Pokrycie kosztów związanych z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem”.

Informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2026 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Pokrycie kosztów związanych z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. oraz przyjmowanych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem”.

Wyniki konkursu dostępne są:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na stronie internetowej tut. Urzędu (www.przemysl.pl),
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

W przypadku przyznania środków finansowych podmiot zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

  1. oświadczenie o przyjęciu środków finansowych,
  2. potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
  3. numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana dotacja.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzone pieczęcią imienną.

Nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których wyżej mowa skutkuje niepodpisaniem umowy.
DOCXRozstrzygnięcie DPS - wersja word.docx
PDFRozstrzygnięcie DPS - Tabelka Skan.pdf
  

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 03-01-2022 09:06