9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie na konferencję naukową

   Gmina Miejska Przemyśl oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność Oddział w Przemyślu zapraszają na konferencję naukową nt. "Płodowy Zespół Alkoholowy/FAS – co o nim wiesz?" odbywającą się w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Ciąża bez alkoholu”.

   Konferencja odbędzie się 25 października 2007, godz. 9.00 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, ul Kraszewskiego 7 a (za Domem Handlowym Szpak). Patronat honorowy objął: Prezydent Miasta Przemyśla.

Partnerzy:
• Gmina Miejska Przemyśl
• Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” – Oddział w Przemyślu
• Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddz. w Przemyślu
Komitet organizacyjny:
• Danuta Wiech – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM w Przemyślu, (tel. 016 675 20 47)
• Piotr Pilch – Wicedyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddz. w Przemyślu (tel. 016 670 25 02)
• Janina Kościelny – Prezes Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność” Oddz. w Przemyślu, nauczyciel konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu (tel. 016 670 25 02).
• Anna Maciołek – Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego (tel. 016 677 90 00, 600 780733),


Cel konferencji:
• Przekazanie wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na dziecko w łonie matki
• Zachęcenie uczestników do informowania kobiet w ciąży o konieczności zachowania abstynencji w tym okresie
• Budowanie programów edukacyjno-terapeutycznych dotyczących problemu FAS
• Przekazanie wiedzy na temat pracy z dzieckiem z syndromem FAS
• Powstanie inicjatyw lokalnych związanych z edukacją kobiet na temat potrzeby abstynencji w ciąży


Do kogo kierujemy zaproszenie do udziału w konferencji?
• lekarze rodzinni, pediatrzy
• lekarze ginekolodzy i położnicy
• położne, zwłaszcza prowadzące zajęcia w szkołach rodzenia
• nauczyciele, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, pedagodzy
• kadra pedagogiczna uczelni i szkół medycznych
• wykładowcy wyższych uczelni i szkół pomaturalnych dla pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów i do innych zawodów bezpośredniego kontaktu z klientem/rodziną
• pracownicy świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych
• pracownicy pomocy społecznej
• kuratorzy
• radni zwłaszcza z Komisji Zdrowia, Edukacji, Polityki Społecznej itp.
• urzędnicy z gminy odpowiedzialni za sprawy związane ze zdrowiem i szeroko rozumianą politykę społeczną
• członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
• dzielnicowi i inni policjanci mający kontakt z rodzinami
• duchowni różnych wyznań, zwłaszcza prowadzący kursy przedmałżeńskie
• pracownicy poradni lecznictwa odwykowego
• dyżurni punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania
• pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej i innych miejsc bezpośredniego kontaktu z klientem
• przedstawiciele organizacji pozarządowych, zwłaszcza stowarzyszeń abstynenckich lokalne media

    Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS/PZA) należy do grupy fizycznych i umysłowych schorzeń wrodzonych. Jego objawy to np.: wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów), uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa. Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów, brak koordynacji ruchowej i zaburzenia mowy. Uszkodzenia typu FAS mają  wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Osoby cierpiące na FAS/PZA nie są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności za własne życie, często łamią prawo i latami skazane są na pomoc różnych organizacji i instytucji.

 

Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 20 października 2007 r. (ilość miejsc ograniczona):
• faks 016/ 670–27-42 (Karta zgłoszenia w załączeniu)
• e-mail: jkoscielny@pcen.przemysl.pl
lub tel. 016 670 25 02 - Janina Kościelny, 016 677 90 00 - Anna Maciołek

DOTKarta zgłoszenia (28,00KB)

DOTProgram Konferencji (29,00KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 12-10-2007 15:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43