Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu

flaga-i-godlo-small.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego
 

Dofinansowanie: 2 480 463,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 4 960 864,60 zł

Zakres zrealizowanych robót budowlanych objął wykonanie:
- nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej,
- nawierzchni opaski z kostki brukowej betonowej,
- warstw konstrukcyjnych podbudowy,
- warstwy wiążącej i ścieralnej z mas mineralno – bitumicznych,
- wymiany istniejącej nawierzchni na zatokach autobusowych,
- wymiany istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
- odcinkowego umocnienia skarp drogowych,
- wymiany istniejących wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,
- montażu barier energochłonnych,
- montażu poręczy ochronnych dla ruchu pieszego,
- wyniesionych przejść dla pieszych,
- wymiany opraw oświetleniowych.

W ramach realizacji zadania:
- wyremontowano odcinek ulicy o długości 1687mb,
- wbudowano 1300t mieszanki mineralno – bitumicznej,
- ułożono 3500m2 nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej (na długości 1868mb.),
- wymieniono 34szt. studzienek ściekowych wraz z przykanalikami,
- wyremontowano nawierzchnię 3 zatok autobusowych,
- zamontowano 247mb. barier energochłonnych oraz 309mb. barier dla ruchu pieszego,
- wykonano 2szt. wyniesionych przejść dla pieszych,
- wymieniono 58szt. opraw oświetleniowych na nowe typu LED,
- wyremontowano 7 szt. skrzyżowań z drogami publicznymi tj.: ulicami: Grunwaldzką, Daszyńskiego, M. Słabego, Kadyi, Szańce, Malawskiego i Sikorskiego.

Droga powiatowa nr 2126 R w ciągu której zlokalizowana jest ul. M. Bielskiego wpisuje się w sieć podstawowego układu komunikacyjnego miasta Przemyśla. Stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 884 (Przemyśl - Domaradz) z drogą powiatową nr 2103 R (ulice I. Paderewskiego i J. Wysockiego).
Jednym z celów realizacji inwestycji jest bezpośrednia poprawa jakości i bezpieczeństwa obsługi komunikacyjnej dla istniejącej zabudowy osiedlowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej w północno-zachodniej części miasta. Remont umożliwił łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do zlokalizowanych w okolicy drogi urzędów administracji publicznej, obiektów służby zdrowia, obiektów oświatowych, obiektów sakralnych, obiektów sportowych i turystycznych.
Dzięki zrealizowanej inwestycji w znacznym stopniu poprawiła się również dostępność do terenów inwestycyjnych znajdujących się w ciągu ulicy M. Bielskiego (zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, tereny sportowo-rekreacyjne i usługowe).

Szczegółowe informacje dot. inwestycji oraz dokumentacja fotograficzna dostępna jest na na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.

Opublikował(a): Tomasz Włoch Data publikacji: 22-11-2021 14:57 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 09-12-2021 18:03

Na skróty