Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.)

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020, poz. 1057 z  późn. zm.)                                                                                                                                                  

W dniu 15.11.2021r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Przemyski Klub Biegacza. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemysła uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Przemyskiemu Klubowi Biegacza, ul. Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, pt. „Wyszehradzki Ultramaraton Twierdza Przemyślz pominięciem otwartego konkursu ofert  i przyznać dotację w kwocie 10.000,00  zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni  od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia  24 listopada 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu):

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  3. przez e PUAP na adres: /srwa0y68c/skrytkaESP

 

                                                                                                                                         Dariusz Łapa

                                                                                                                                         Sekretarz Miasta  

 

 

Przemyśl, 16 listopada 2021 r.

 

PDF202111161431.pdf (277,72KB)
PDF202111161432.pdf (1,00MB)
 

Opublikował(a): Grzegorz Masłyk Data publikacji: 16-11-2021 14:32 Modyfikował(a): Grzegorz Masłyk Data modyfikacji: 16-11-2021 14:36

Na skróty