8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KONKURS PLASTYCZNY „MARTWA NATURA”

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza do udziału w I Podkarpackim Konkursie Plastycznym "Martwa Natura". Celem konkursu jest popularyzacja tej kategorii artystycznej wśród młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, konfrontacja osiągnięć młodzieży uzdolnionej w tej dziedzinie sztuki, wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli, instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne.

Tematem konkursu jest martwa natura: kompozycja przedmiotów nieożywionych /np. kwiaty, naczynia, instrumenty, owoce itp./

Uczestnikami konkursu może być młodzież w wieku 15-20 lat:

  • wykonanie przez ucznia nie więcej niż dwóch prac malarskich lub rysunkowych,
  • wymiary prac nie mogą przekraczać 70x100 cm,
  • każda praca powinna być opisana; opis powinien zawierać: imię i nazwisko, wiek autora, adres z kodem, telefon placówki rekomendującej pracę, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana,
  • szkoła /placówka/ może przekazać do 20 prac na konkurs,
  • prace nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.

Prace należy przesłać w terminie do końca 3 stycznia 2008r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25. O wynikach konkursu, terminie podsumowania i wystawie uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
Informacje te zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK: ww.mdk-rzeszow.art.pl
W skład komisji oceniającej wejdą przedstawiciele palcówki organizującej konkurs, nauczyciele plastyki, artyści plastycy. Prace oceniane i nagradzane będą w dwóch grupach wiekowych: od 15 do 17 lat i od 18 do 20 lat z zachowaniem podziału na kategorie placówek:

I- szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
II- szkoły artystyczne,
III-placówki wychowania pozaszkolnego i domy kultury.
Organizatorzy konkursu przyznają autorom prac nagrody i dyplomy. Nauczyciele będą również objęci różnymi formami wyróżnień.

Uwagi: prace przesłane na konkurs nie będą odsyłane, przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac w wydawnictwach związanych z konkursem.

Opublikował:  | Data publikacji: 08-10-2007 09:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-10-2007 09:53