15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie spisu wyborców

Prezydent Miasta Przemyśla zawiadamia, że w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (pok.28, II p.) w godz. od 7.30 do 15.30:

1. będą udostępnione do wglądu w dniach od  8 października do 19 października  br spisy wyborców w wyborach do Sejmu  RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21-10-2007 r.
2. wyborcy niepełnosprawni do dnia 11 października br mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
3. wyborcy przebywający czasowo na terenie gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali do dnia 11 października br mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców
4. będą wydawane do dnia 19 października br zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem stałego zameldowania

Dodatkowo informuję, że:
Prawo udziału w głosowaniu ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i nie został pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, ani pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Warunkiem udziału w głosowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców.
Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt stały na terenie Przemyśla oraz osoby, które zostały wpisane do rejestru wyborców na własny wniosek są z urzędu wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla poszczególnych obwodów głosowania.

Wyborca stale zamieszkały na terenie miasta Przemyśla bez zameldowania na pobyt stały, albo nigdzie nie zameldowany (np. wymeldowany decyzją administracyjną) stale przebywający na obszarze miasta albo zamieszkały na terenie miasta pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały, może wpisać się do rejestru wyborców na własny wniosek.
 
Opublikował:  | Data publikacji: 02-10-2007 13:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09