16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

W dniu dzisiejszym (22 lipca 2021 r.) ogłoszone zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych. Z wynikami rekrutacji można zapoznać się na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych, a także po zalogowaniu się na konto kandydata w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN.

Kandydaci którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia obowiązani są w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Natomiast w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Skierowania na badania lekarskie wydawane będą przez szkoły do 26 lipca 2021 r.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. W takim przypadku zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną ogłoszone 2 sierpnia 2021 r.

 

Kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostaną przyjęci do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, będą mogli od 3 sierpnia 2021 r. starać się o przyjęcie na wolne miejsca w postepowaniu uzupełniającym.

Opublikował: Grzegorz Masłyk | Data publikacji: 22-07-2021 08:49
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 27-07-2021 07:53