Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2021 r.

Ostateczne wyniki konkursu dostępne są:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na stronie internetowej tut. Urzędu (www.przemysl.pl),
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

W przypadku przyznania środków finansowych podmiot zobowiązany jest w terminie 3 dni – licząc od dnia następującego po dniu ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu – dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

  1. oświadczenie o przyjęciu środków finansowych,
  2. zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy (przed podpisaniem umowy powinny być one zaktualizowane stosownie do przyznanych środków finansowych, prawidłowo wypełnione na właściwym druku oferty),
  3. potwierdzenie aktualnych danych podmiotu zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzone pieczęcią imienną.

Nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których wyżej mowa skutkuje niepodpisaniem umowy.

PDFOstateczne wyniki konkursu ofert - SKAN.pdf (336,52KB)
PDFOstateczne wyniki konkursu ofert.pdf (211,48KB)
 

 

Opublikował(a): Łukasz Palko Data publikacji: 12-07-2021 14:26

Na skróty