18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Procedura prawna poszerzenia granic i podjęte działania

Kolejne kroki procedury wynikającej z przepisów prawa przedstawiają się następująco:

• Rada Miejska podejmuje uchwały dotyczące woli poszerzenia miasta (uchwała podjęta w czerwcu br.) i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (przygotowany projekt).
• Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miasta.
• Prezydent występuje do okolicznych gmin z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji wśród mieszkańców.
• Konsultacje wśród swoich mieszkańców gminy powinny przeprowadzić w ciągu trzech miesięcy.
• Wniosek dotyczący zmiany granic wraz z wynikami konsultacji kierowany jest do wojewody, który wydaje swoją opinię.
• Wojewoda przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią do MSWiA.
• Rada Ministrów podejmuje ostateczną decyzję.

Przy złożeniu wniosku o poszerzenie granic muszą zostać spełnione przesłanki wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a mianowicie:

- tereny proponowane do przyłączenia powinny być jednorodne z miastem pod względem osadniczym, przestrzennym,
- zmiana granic powinna uwzględniać więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe,
- zmiana granic powinna zapewnić zdolność wykonywania zadań publicznych,
- nadanie sołectwu (miejscowości) statusu miasta dokonywane jest w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy.

Zgodnie ze wspomnianą procedurą określenie propozycji zasięgu nowych granic i terenów wnioskowanych do włączenia w obszar miasta będzie poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych, a także podsumowaniem wyników z wykonywanych analiz wraz z oceną szans i zagrożeń, a w szczególności z wynikami rozpoznania oczekiwań mieszkańców miasta i terenów sąsiadujących. Obok merytorycznych analiz będą prowadzone rzeczowe dyskusje i rozmowy z Wójtami gmin sąsiadujących, przedstawicielami rad tych gmin, radnymi, sołtysami, a przede wszystkim ich mieszkańcami. Wypracowane w ten sposób propozycje oraz ich zakres będzie więc wynikiem wyważonych stanowisk oraz przedmiotem decyzji Rady Miejskiej upoważniającej Prezydenta Miasta Przemyśla do wystąpienia z opracowanym wnioskiem dotyczącym proponowanej zmiany granic miasta.
W obecnej chwili prowadzone są także badania postaw mieszkańców miasta i gminy wykonywane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W Biurze Rozwoju Miasta Przemyśla prowadzona jest analiza materiałów dotyczących oceny przestrzennej spójności obszaru miasta i jego sąsiedztwa, a kolejne materiały i analizy przygotowywane są przez członków Zespołu powołanego przez Prezydenta Miasta Przemyśla z udziałem Radnych Rady Miejskiej.

Opublikował:  | Data publikacji: 26-09-2007 14:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2007 14:40