Uruchamiamy punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste powietrze"

Informujemy, że Miasto Przemyśl przystąpiło do programu "Czyste Powietrze" i uruchomiło punkt informacyjno-konsultacyjny dotyczący programu. Punkt będzie czynny w godzinach od 07:30 do 15.00.

Logo programu Czyste Powietrze

PUNKT

KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

MIASTA PRZEMYŚLA

Urząd Miejski w Przemyślu

ul. Wodna 11, 37-700 Przemyśl

II piętro, pokój 314

www.czystepowietrze.gov.pl

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Loga Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Przemyśla, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 16 675 20 65

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków skorzystania z projektu, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku), 
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania), 
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową), 
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 09-07-2021 10:35 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 19-04-2023 14:31

Na skróty