6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2021 rok i zaprasza do składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.07.2021 r. do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferta musi zostać złożona na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 230/2021 Prezydenta Miasta  Przemyśla z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2021 rok. Opracowana powinna być techniką komputerową, złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem  rodzaju i tytułu zadania przewidzianego do realizacji.

Oferta musi być kompletna (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje), zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzona pieczęcią imienną.

Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją).

Nie dopuszcza się składania przez jeden podmiot kilku ofert na zadanie objęte niniejszym konkursem.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone w ogłoszeniu zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu pod nr tel. 16 675 20 48.

PDF   Zarządzenie Nr 230/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25-06-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na .pdf
PDFZalacznik1 230/2021.pdf
PDFZalacznik2 230/2021.pdf
PDFZalacznik3 230/2021.pdf
PDFZalacznik4 230/2021.pdf
PDFZalacznik5 230/2021.pdf
PDFZalacznik6 230/2021.pdf

DOCXZałącznik Nr 2 - Wzór oferty.docx
DOCXZałącznik Nr 3 - Oświadczenia oferenta.docx
DOCXZałącznik Nr 4 - Wzór sprawozdania.docx
DOCXZałącznik Nr 5 - Harmonogram.docx
DOCXZałącznik Nr 6 -Klazuzula Informacyjna.docx
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 25-06-2021 14:01
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 25-06-2021 14:37