0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Stowarzyszenia Transportu Prywatnego Tele-Taxi w Przemyślu

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o rozpoczęciu likwidacji Stowarzyszenia Transportu Prywatnego Tele-Taxi w Przemyślu

Nr KRS 0000070877

z siedzibą w Przemyślu przy ul. Noskowskiego 13/4

 

 

Likwidator Stowarzyszenia Transportu Prywatnego Tele-Taxi w Przemyślu w likwidacji niniejszym zawiadamia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, prowadzonego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20 maja 2021 r. – sygn. sprawy: RZ.XII Ns-REJ.KRS 003972/21/176.

Mocą w/w postanowienia likwidatorem Stowarzyszenia został ustanowiony Henryk Machowski.

Likwidator wzywa wszelkie osoby mające interes prawny do zgłoszenia swoich praw i roszczeń wobec likwidowanego Stowarzyszenia pod rygorem ich pominięcia po upływie wyznaczonego terminu.

Prawa i roszczenia należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenia Transportu Prywatnego Tele-Taxi w Przemyślu w likwidacji, ul. Noskowskiego 13/4, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

O skuteczności zgłoszenia przesądza data wpływu umieszczona na pisemnym zgłoszeniu lub data stempla pocztowego.

Zgłoszenia dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą brane pod uwagę. 

 

                                                                               LIKWIDATOR

                                                                          Henryk Machowski

 

PDFObwieszczenie - skan dokumentu niedostępny cyfrowo.pdf
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 16-06-2021 12:35
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 16-06-2021 12:03