Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla – zapraszamy do składania wniosków

Już od pięciu lat najzdolniejsi uczniowie przemyskich szkół mają możliwość ubiegania się o finansowe nagrody za swoje osiągnięcia, czyli Stypendia Prezydenta Miasta. W ten sposób samorząd nagradza młodych przemyślan za wybitne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach, turniejach i olimpiadach.

Za chwilę zakończenie roku szkolnego. Młodzież otrzyma swoje świadectwa i rozpocznie wakacyjny wypoczynek. Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu rozpocznie zaś przyjmowanie wniosków od wszystkich, którzy chcieliby zostać laureatami tegorocznej edycji Stypendium Prezydenta Miasta. Należy jednak pamiętać, że warunkiem otrzymania stypendium jest spełnienie kryteriów, które przedstawiamy poniżej. 

Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla może otrzymać uczeń uczęszczający do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie miasta Przemyśla, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i spełnia jedno z poniższych kryteriów:

  1. uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

5,6 w przypadku uczniów szkół podstawowych

5,4  w przypadku szkół ponadpodstawowych,

  1. jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r. poz. 1036), co potwierdza zaświadczenie, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,
  1. uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
  1. jest laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu artystycznego

Wnioski wraz z załącznikami (tzn. z kopią świadectwa szkolnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz innymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów), należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, w terminie do 30 czerwca 2021r.

Następnie wnioski, które spełniają ww. kryteria dyrektor szkoły składa do Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do  10 lipca br.

 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

DOCWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA.doc (61,00KB)

Kategorie strony: Edukacja i sport
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 15-06-2021 15:19 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 06-06-2024 15:47

Na skróty