15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - oferta Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu

OGŁOSZENIE

Oferta Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu złożona w dniu 6 maja 2021 roku, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. 10 – lecie zespołu śpiewu archaicznego „Krajka” z Przemyśla.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie  4 000 zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać:  

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  3. przez e PUAP na adres  /1srwa0y68c/skrytkaESP

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę ze Związkiem Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

Pliki: 

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (skan wypełnionego formularza - niedostępny cyfrowo)

PDFOGŁOSZENIE- oferta Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu.pdf (skan oferty - niedostępny cyfrowo)

DOCXOGŁOSZENIE- oferta Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu.docx (wersja dokumentu dostępnego cyfrowo)

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 11-05-2021 12:19
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 11-05-2021 12:19