-1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

AOŚ.13 - Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Kogo dotyczy

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  dla dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Przemyśla składa zarządca drogi tj. Prezydent Miasta Przemyśla lub pełnomocnik, jeżeli został ustanowiony (wzór określa załącznik).

Czas realizacji

Sukcesywnie w kolejności wpływania wniosków w terminie do 90 dni.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:
 1. mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany    przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów  budowlanych (granice terenu inwestycji) oraz istniejące uzbrojenie terenu,
 2. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi oraz rozwiązania komunikacyjne,
 3. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w pięciu egzemplarzach,
 4. określenie klasy i kategorii drogi projektowanej i dróg powiązanych,
 5. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
 6. wskazanie terminu wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń w sytuacji, gdy decyzja ma określać termin odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń – nie  krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna (lub gdy decyzji ma być nadany rygor natychmiastowej wykonalności),
 7. uzasadnienie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, jeżeli decyzji ma być nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
 8. określenie granic terenów wpisanych do rejestru zabytków,
 9. określenie sposobu, zakresu i czasu ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi teren  inwestycji (poza pasami drogowymi), co do których konieczne jest nałożenie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (podać rodzaj sieci) i przebudowy dróg innych kategorii,
 10. określenie czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
 11. określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
 12. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,
 13. opinie:
 • Zarządu Województwa Podkarpackiego,
 • Prezydenta Miasta Przemyśla,
 • Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie – w odniesieniu do terenów górniczych,
 • dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót budowlanych na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 • dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będącychw zarządzie Lasów Państwowych,
 • Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
 • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,
 • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,
 • wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • pozwolenie wodno-prawne, jeżeli jest ono wymagane,
 • opinię Wydziału Gospodarki Lokalowej UM, jako zapewniającego zamienne lokale mieszkalne, akceptującą termin opróżnienia lokali oraz wskazanie lokali – sytuacji, gdy decyzja ma określać termin wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń (lub gdy decyzji ma być nadany rygor natychmiastowej wykonalności),
 • tabelaryczny wykaz działek położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz położonych poza liniami rozgraniczającymi objętych obowiązkiem dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (przebudowy drogi innej kategorii),
 • dokumentację geodezyjną, w przypadku gdy wniosek dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (np. operat regulacji stanu prawnego, wykazy zmian gruntowych), w tym zawierającą informację o ograniczonych prawach rzeczowych i stosunkach obligacyjnych na nieruchomościach objętych wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
 • wypisy z ewidencji gruntów i budynków według katastru nieruchomości (dla ustalenia adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości oraz dla ustalenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy),
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) lub kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu – w przypadku, gdy inwestor wnioskuje dodatkowo o ponowne przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, albo gdy konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Opłaty

Zwolnione są z opłaty skarbowej:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, we wpłatomatach (ul. Wodna 11, Rynek 1) lub na konto UM w Przemyślu, którego numer dostępny jest na stronie internetowej bip.przemysl.pl

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1363, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020. poz. 1333, z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz.247)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1546, z późn.zm.)

Dane urzędu:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU – WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Dane adresowe

UL. Ratuszowa 1 (2 piętro), 37-700 PRZEMYŚL

Numery telefonów

16 675 20 44, 16 675 20 54, 16 675 20 49, 16 675 20 57

Adres email

Uwagi

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1781 z późniejszymi zmianami) Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, 37-700 Przemyśl, Rynek 1. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Strona BIP

bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

KANCELARIA OGÓLNA, RYNEK 1, PARTER

37-700 PRZEMYŚL

Dni i godziny

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, środa - piątek w godz. 7.30 do 15.30, we wtorki od godz. 7.30 do godz. 16.00

Załączniki:

DOCXWNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ.docx

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 22-04-2021 15:24
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 22-04-2021 15:24