4 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

AOŚ.4 – Zgłoszenie rozbiórki

Kogo dotyczy

Obywateli i przedsiębiorców.

Czas realizacji

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, tj. w terminie do 21dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia, przy czym nałożenie przez  organ  administracyjny  obowiązku  uzupełnienia  zgłoszenia  w  drodze postanowienia brakujących dokumentów, przerywa bieg 21-dniowego terminu.

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie rozbiórki (wzór zgłoszenia określa załącznik PB-4).
 2. Zgoda właściciela obiektu.
 3. Określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót rozbiórkowych.
 4. Mapę ewidencyjną z zaznaczonym obiektem do rozbiórki, podaniem odległości od granic działki.
 5. Odpowiednie szkice, rysunki (w zależności od potrzeb).
 6. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb), m. innymi w przypadku robót budowlanych prowadzonych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków  lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagane jest stanowisko Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 7. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Opłaty

 1. W przypadku składania zgłoszenia przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 2. Opłata za zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wynosi 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11,
we wpłatomatach (ul. Wodna 11, Rynek 1) lub na konto UM w Przemyślu, którego numer dostępny jest na stronie internetowej bip.przemysl.pl

Tryb odwoławczy

Od decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla o wniesieniu sprzeciwu lub decyzji o wniesieniu sprzeciwu z  jednoczesnym  obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,  przysługuje od nich odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za  pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333, z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1546, z późn.zm.)
 3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256, z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 314)

Dane urzędu:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

Dane adresowe

UL. Ratuszowa 1 (2 piętro), 37-700 PRZEMYŚL

Numery telefonów

16 675 20 44, 16 675 20 54, 16 675 20 49, 16 675 20 57

Adres email

Uwagi

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1781 z późniejszymi zmianami) Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, 37-700 Przemyśl, Rynek 1. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Strona BIP

http://bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

KANCELARIA OGÓLNA, RYNEK 1, PARTER

37-700 PRZEMYŚL

Dni i godziny

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, środa - piątek w godz. 7.30 do 15.30, we wtorki od godz. 7.30 do godz. 16.00

Załączniki:

DOCXZGŁOSZENIE rozbiórki (PB-4).docx

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 21-04-2021 09:32
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 21-04-2021 09:31