23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XIV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

Na dzień 19 września br. (środa, godz. 9.00, siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Kolegium Wschodnie) zaplanowana została XIV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:

 

 

 


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 28 czerwca 2007 r. i 19 lipca 2007 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „HERBURTÓW II/05” – proj. Nr 195/2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GARBARZE – Galeria” – proj. Nr 209/2007.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Przemyślu – proj. Nr 187A/2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Przemyśla – proj. Nr 188A/2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Przemyśla – proj. Nr 189A/2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Żurawica o przejęciu zadania własnego w postaci prowadzenia publicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi – proj. Nr 194/2007.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r. – proj. Nr 215/2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Miejską Przemyśl spłaty kredytu zaciąganego przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu – proj. Nr 216/2007.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok – proj. Nr: 178/2007, 179/2007, 180/2007, 181/2007, 182/2007, 183/2007, 184/2007, 185/2007, 186/2007, 192/2007, 196/2007, 197/2007, 198/2007, 199/2007, 213/2007, 214/2007,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – proj. Nr 201/2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2007 r. – proj. Nr 202/2007.
14. Podjęcie uchwał gruntowych w sprawie:
a) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 203/2007, 204/2007, 205/2207, 206/2007,
b) zmieniającej Uchwałę Nr 18/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne – proj. Nr 207/2007,
c) zmieniającej uchwałę Nr 15/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne – proj. Nr 208/2007,
d) zmiany uchwały Nr 66/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne – proj. Nr 210/2007,
e) zmieniającej uchwałę Nr 16/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne – proj. Nr 211/2007.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad dokonywania przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu zbycia aktywów trwałych, oddania go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie – proj. Nr 200/2007.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2007 roku – proj. Nr 191/2007.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla – proj. Nr 190/2007.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rady osiedla na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 193/2007.
19. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 2007 r. do dnia 2007 r.
20. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za II kwartał 2007 r.
21. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
22. Interpelacje i wnioski radnych.
23. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 12-09-2007 15:04
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:15