-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - Oferta Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu

O G Ł O S Z E N I E

 

Oferta Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu złożona w dniu 2 marca 2021 roku, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie  5 000 zł.     

 

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać do dnia  11 marca 2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie: w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  3. przez e PUAP na adres:  /1srwa0y68c/skrytkaESP

 

PLIKI DO POBRANIA:

PDFOGŁOSZENIE.pdf (ROZMIAR 0.04 MB)

PDFUPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf (ROZMIAR 0.86 MB)

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 05-03-2021 12:43
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 17-03-2021 08:08