ZASADY postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

 1. Zasady Rekrutacji
 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają w przedszkolu deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Po zakończeniu składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, zostanie ustalona liczba miejsc, na które prowadzona będzie rekrutacja.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat) zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla.
 1. Termin składania wniosków - od 1 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r.
 2. Formularz wniosku jest dostępny do wypełnienia po zalogowaniu się do systemu informatycznego, na stronie internetowej pod adresem: https://naborp-kandytat.vulcan.net.pl/przemysl. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Wniosek można także pobrać z ww. strony internetowej lub otrzymać w przedszkolu i wypełnić metodą tradycyjną. Rodzice są zobowiązani do podania danych zgodnie z formularzem wniosku.
 3. Rodzic ma prawo wskazania trzech przedszkoli w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo. W I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są po uwagę kryteria ustawowe, o których mowa w punkcie II. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie, lub jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne, o których mowa w punkcie III.
 5. W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
 6. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 7. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną.
 8. Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo
  w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
 9. Oświadczenia składa się w oryginale, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 10. W razie wątpliwości, co do prawdziwości okoliczności zawartych w oświadczeniach
  o spełnieniu kryteriów, przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w każdym przedszkolu, może żądać dokumentów potwierdzających te okoliczności lub zwrócić się za pośrednictwem urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.
 11. Przedszkola będą przyjmować i weryfikować wnioski w terminie od  1 marca 2021 roku do 26 marca 2021 roku  w godzinach pracy przedszkola.

 

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w danej placówce.

Do zadań komisji rekrutacyjne należy:

- weryfikacja złożonych wniosków,

- weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości w dniu 12.04.2021 r., poprzez wywieszenie w  widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola, indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl, po zalogowaniu się do systemu oraz na stronie internetowej placówki.
 2. W przypadku podania we wniosku adresu e-mail, rodzic otrzyma informację o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku przez komisję rekrutacyjną oraz informację o zakwalifikowaniu i przyjęciu dziecka do przedszkola.
 3. Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, w terminie od 12 kwietnia 2021 roku do 19 kwietnia 2021 roku w godzinach pracy przedszkola.
 4. Złożenie potwierdzenia woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.
 5. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości w dniu 20.04.2021 r., poprzez wywieszenie w  widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola, indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie https://naborp-kandydat. vulcan.net.pl/przemysl, po zalogowaniu się do systemu oraz na stronie internetowej placówki.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do przedszkola/ szkoły, w tym wymagane załączniki oraz potwierdzenie woli przyjęcia, zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.), mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym, ww. dokumenty można złożyć na dwa sposoby:

- skanując wniosek wraz z pozostałymi dokumentami i przesyłając drogą elektroniczną na adres mailowy placówki pierwszego wyboru lub

 - wrzucając ww. dokumenty (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez placówkę.

 

UWAGA

W sytuacji nieprzyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym dziecka uprawnionego do wychowania przedszkolnego do żadnego z przedszkoli/oddziału przedszkolnego wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Przemyśla przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko. W  przypadku chęci skorzystania ze wskazanego przedszkola, rodzic/opiekun prawny winien zgłosić się do danego przedszkola celem złożenia wymaganych dokumentów.

 

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. W postępowaniu uzupełniającym, oprócz dzieci w wieku od 3 do 6 lat, mogą brać udział dzieci w wieku 2,5 lat zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla oraz w dalszej kolejności kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Przemyśla.
 2. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się zgodnie zasadami i kryteriami opisanymi powyżej. Wykaz przedszkoli prowadzących postępowanie uzupełniające wraz z liczbą wolnych miejsc zostanie opublikowany 17 maja 2021 r. na stronie internetowej pod adresem: https://naborp-kandytat.vulcan.net.pl/przemysl.
 3. Termin składania wniosków w rekrutacji uzupełniającej - od 17 maja 2021 r. 26 maja 2021 r.

 

Tryb odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 4. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora przedszkola, którego działanie jest przedmiotem skargi.

 

Harmonogram naboru

 

 L.p

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021r. do 22.03.2021 r.

od 17.05.2021 r. do 26.05.2021 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz.U. 2020, poz. 910 z późn.zm..)

od 01.03.2021 r. do 26.03.2021 r.

od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.04.2021 r.

11.06.2021 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12.04.2021 r. do 19.04. 2021 r.

od 11.06.2021 r. do 21.06.2021 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2021 r.

22.06.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe brane pod uwagę w I etapie postępowania rekrutacyjnego

I ETAP

 

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

50

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

Niepełnosprawność kandydata

50

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

50

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

50

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

50

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

50

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

Objecie kandydata pieczą zastępczą

50

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kryteria lokalne określone w Uchwale Rady Miejskiej brane pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego

II ETAP

 

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

25

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

2.

dziecko, którego oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/prawni opiekunowie pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

12

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

3.

miesięczny dochód na osobę w rodzinie dziecka nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 t.j).,

tj. od listopada 2018 r. 674 zł

4

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

4.

dziecko, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, w którym rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną lub więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny  ubiega się o przyjęcie do przedszkola

3

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

5.

dziecko, które zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole

2

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

6.

dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów pozostaje w stosunku pracy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

1

Oświadczenie

rodziców/prawnych opiekunów

 

Słowniczek

Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dochód - Pod pojęciem dochodu, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 t.j.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Na skróty