-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na realizację zadań z zakresu sportu na terenie miasta Przemyśla

Zarządzenie Nr  33/2021

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2021 r. zadań z zakresu sportu na terenie Miasta Przemyśla.

 

Na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Ogłasza się konkurs na realizację w 2021 roku zadań z zakresu sportu na terenie Miasta Przemyśla.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej,                                                

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,                                                          

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                       

≈ ♦ ≈

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr  33/2021

Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 29 .01.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r. Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs na realizację w 2021 roku zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl oraz zaprasza do składania ofert.

 

I. Nazwa zadania:

Podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa  w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej.

 

II. Wysokość środków i zasady przyznawania dotacji:

Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wniosków wynosi  240 000 PLN.

Konkurs adresowany jest do klubów sportowych, które mają siedzibę i działają na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Miasta Przemyśla będzie przekazanie klubom sportowym jednorazowo lub w transzach środków finansowych na poczet realizacji zadań przedłożonych we wniosku.

Klub sportowy może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadania do 90 %  ogółu kosztów zgłoszonych we wniosku.

Wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub rzeczowej.

 

III. Termin realizacji zadania: w okresie od dnia 2 stycznia  do  31  grudnia 2021 r.

 

IV. Warunki merytoryczne i finansowe:

1. Dotacja dla klubu sportowego może być przeznaczona w szczególności na:

a)   realizację programów szkolenia sportowego,

b)  pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w  zawodach sportowych,

c)  pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,  

d)  wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

e)   zakup sprzętu sportowego,

f)   pokrycie części kosztów modernizacji i utrzymania klubowych obiektów sportowych.

 

2. Z dotacji nie mogą być pokryte następujące koszty:

a) wynagrodzenia dla zawodników i działaczy klubu sportowego,

b) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,

c) koszty stałe w tym: prowadzenie biura ( media, rozmowy telefoniczne) oraz prowadzenie rachunku bankowego,

d) ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym,

e) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

f) kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika,

g) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

 

V.       Warunki, termin i miejsce składania wniosków.

1) Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, Kancelaria Ogólna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2021 r.

 

2) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Sportu, tel. 16 675 20 50.

 

3) Wniosek opracowany techniką komputerową należy składać w kopercie. Koperta powinna być opisana: „Konkurs SPORT” oraz podana pełna nazwa i adres wnioskodawcy.

 

4) Do wniosku należy załączyć dokumenty wskazane w formularzu wniosku oraz:                        

-  licencję klubu,

-  listę zawodników,                                                                                                                                            

-  wykaz kadry szkoleniowej wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje,           

- porozumienie, umowę lub wstępną deklarację zawartą z gospodarzem obiektu w zakresie jego udostępnienia na prowadzenie treningów, rozgrywania meczy, itp.

 

5) W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny wnioskodawcy.

 

6) Kryteria oceny formalnej:

  • wniosek został złożony na odpowiednim formularzu,
  • wniosek został złożony przez uprawniony podmiot,
  • wniosek został złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu,
  • wymagany udział środków własnych na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu,
  • wniosek jest podpisany przez upoważnione osoby,
  • wniosek zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.

 

7) Wnioski niespełniające wymogów formalnych określonych w ust. 4, 5 i 6 oraz nieuzupełnione w wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.

 

VI.      Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków:

1) Poziom sportowy klubu oraz planowane osiągnięcia sportowe (zajmowane miejsca w rozgrywkach ligowych, planowane awanse).

2) Zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub ( popularność danej dyscypliny wśród mieszkańców i zainteresowanie chcących uprawiać dyscyplinę, tj. grupy naborowe).

3) Kalkulacja kosztów w odniesieniu do  zadania (realny, rzetelny projekt budżetu, m.in. wysokość stawek w odniesieniu do średnich cen rynkowych, zgodność kosztorysu z harmonogramem zadań, w szczególności czy jest adekwatny do wnioskowanej dotacji).

4) Możliwość realizacji zadania przez klub (odpowiednia ilość kadry, zaplecze sportowe, zawodnicy).

5) Dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl (terminowość składania sprawozdań, osiągnięcie zakładanych rezultatów).

 

VI.     Postanowienia końcowe.

1) Wyniki konkursu ogłasza się  poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1  w Przemyślu.

2) Z każdym klubem sportowym, którego wniosek zostanie wybrany do dofinansowania zawarta  będzie  umowa  zgodnie  z  art.  151  ustawy  z  dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2019.869 z póżn. zm.)

3) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku.
W takim przypadku klub sportowy może dostosować zakres rzeczowy i kosztorys zadania lub wycofać swoją ofertę.

4) W przypadku rezygnacji podmiotu z realizacji zadania pozostałe środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie kolejnego konkursu lub na  inne zadanie.

5) Uchwała Nr 294/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl w nieuregulowanych przypadkach uzupełnia treść powyższego ogłoszenia.

 

DO POBRANIA:

DOCXZarządzenie i ogłoszenie konkursu na sport 2021 r..docx

DOCWniosek_o_ dotację_załacznik_do Uchwalay _nr_294_2010_z_zakresu_sportu_wzór.doc             

                                                                                                                             

               

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 29-01-2021 13:55
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 29-01-2021 14:16