18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie-oferta Stowarzyszenia Turystyczno Sportowego "Róża Wiatrów"

 

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.).                         

 

W dniu 15.01.2021 r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe „Róża Wiatrów”. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemysła uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Stowarzyszeniu Turystyczno Sportowemu „Róża Wiatrów”, ul. A. Puszkina 8/1, 37-700 Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych  pt. „III Otwarte Dni Przemyskiej Przystani Wodnej” z pominięciem otwartego konkursu ofert  i przyznać dotację w kwocie 10.000,00  zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia  27 stycznia 2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

 Przemyśl, dnia 20 stycznia 2021 r.

 

PDFOferta Stowarzyszenia Turystyczno Sportowego Róza Wiatrów.pdf

PDFoferta-stowarzyszenia-turystyczno-sportowego-roza-wiatrow.pdf

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 20-01-2021 14:30
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 19-03-2021 11:39