USTALENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TRANSPORTU PACJENTÓW NA SZCZEPIENIA COVID-19 (PROPOZYCJE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH I UNII METROPOLII POLSKICH)

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z TRANSPORTU NA SZCZEPIENIA ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD GMINNY
Transport do miejsca szczepień organizowany przez gminy dotyczyć ma tylko szczególnych przypadków, np. osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w stopniu znacznym, nie mających możliwości samodzielnego zorganizowania transportu.

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień

- osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami (osoby takie przedkładają oświadczenie o posiadaniu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);

- osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich (osoby te przedkładają oświadczenia, że nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień);

- osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców (osoby te przedkładają oświadczenia, że nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

baner Narodowy Program Szczepień

ZAKRES I ORGANIZACJA TRANSPORTU
Gmina może zorganizować transport zarówno dla indywidualnego pacjenta, jak i grupy pacjentów.

Transport obejmuje trasę od miejsca zamieszkana pacjenta do najbliższego punktu szczepień i z powrotem.

Forma organizacyjna tego transportu oraz jego sposób jego realizacji pozostają w gestii gmin.

Do wyboru realizatora transportu pacjentów na szczepienia COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gminy organizujące transport powinny udostępnić dedykowany numer telefonu oraz niezbędne informacje na stronie internetowej dla osób chcących skorzystać z transportu do punktu szczepień.

Zasady bezpieczeństwa transportu na szczepienia COVID-19 zawarte zostaną w wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

ZADANIA POZ W SPRAWIE REALIZACJI TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ
Zespół lekarza POZ ma obowiązek niezwłocznie przekazywać koordynatorowi gminnemu listę osób, które potrzebują transportu organizowanego przez gminę do punktu szczepień, a którym POZ nie zapewnia transportu sanitarnego (wraz z planowanym terminem: datą i godziną wykonania szczepienia).

Równolegle z organizacją transportu gminnego, lekarz POZ w ramach produktów finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczących szczepień pacjentów (szczepienie w punkcie szczepień lub szczepienie z dojazdem do pacjenta), realizuje transport dedykowany osobom, które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego. Transport taki realizowany będzie na podstawie wskazań zdrowotnych po uprzedniej decyzji lekarza o kwalifikacji do takiego transportu.

ZADANIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W dniu 14 stycznia 2021 r. Główny Inspektor Sanitarny przedstawi zalecenia co do warunków realizacji transportu mieszkańców na szczepienia.

WOJEWODOWIE
KOREKTA DOTYCHCZASOWYCH DECYZJI WOJEWODÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADANIA PN. TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Wojewodowie 14 stycznia 2021r. wydadzą korekty do już wydanych decyzji (dotyczące m.in. zmiany charakteru zadania na zlecone z zakresu administracji rządowej, zmiany sposobu rejestracji na szczepienie; objęcia możliwością dowozu do punktów szczepień seniorów 70+ w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, a także wpisania konkretnych kwot finansowania zadań).

Zalecenia zostaną także uzupełnione o zapis, że personel medyczny, za zgodą pacjenta, ma prawo przekazać informację gminnemu koordynatorowi o miejscu, dacie i godzinie szczepienia pacjenta.

Jeśli pacjent nie wyrazi takiej zgody, to samodzielnie musi zadzwonić do koordynatora gminnego w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień bądź zorganizować transport we własnym zakresie.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA EWENTUALNE ZARAŻENIE COVID-19 W TRAKCIE REALIZOWANIA PRZEWOZU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ.

Dowóz osób do punktu szczepień powinien odbywać się z poszanowaniem rygorów sanitarnych i zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej, co będzie minimalizowało ryzyko zakażenia.

Osoba wywodząca roszczenie powinna udowodnić, że zakażenie nastąpiło w środku transportu dokonującego dowozu do punktu szczepień, a nie na przykład w POZ, gdzie odbywają się szczepienia lub w innym miejscu. W praktyce może to być trudne.

W związku z faktem, że dana osoba poniosła szkodę w ramach realizowanego przez gminę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych będzie ponosił Skarb Państwa (art. 417 § 1 k.c)


ZASADY FINANSOWANIA
Wydatki gmin z tytułu transportu mieszkańców na szczepienia pokrywane są z dotacji przekazywanej przez wojewodę na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dotacja obejmie:

- ryczałt na transport mieszkańców,
- wynagrodzenie koordynatora gminnego w wysokości 3 000 zł brutto/miesiąc.

Gmina ma prawo rozliczyć transport także w następujących sytuacjach:

- transport zostanie wykonany, ale lekarz nie zakwalifikuje pacjenta dowiezionego do szczepienia,

- pacjent pomyli termin szczepienia i zamówi transport w niewłaściwym czasie (np. nie powiadomi koordynatora transportu o zmianie terminu szczepienia),

- podmiot rejestrujący nie zgłosi zmiany terminu szczepienia,

- pacjent lub POZ nie zgłosi zmiany terminu szczepienia gminnemu koordynatorowi do spraw szczepień.

Gminy przedkładają wojewodzie wniosek o przekazanie dotacji ze środków rezerwy COVID-19 nie częściej niż raz na miesiąc. Środki z dotacji uruchamiane są przez wojewodę niezwłocznie, nie później jednak niż 4 dni od otrzymania wniosku z gminy.

Za realizację usługi uważa się dowóz pacjenta (w przypadku osoby niepełnosprawnej także jego opiekuna, jeśli zachodzi taka potrzeba) z miejsca zamieszkania do punktu szczepienia i z powrotem.

Jeśli osoba przyjmie dwie dawki szczepionki – to ryczałt liczony jest dwukrotnie.

Przy analizie kosztów przewozu uwzględniono wielkość gminy, rodzaj środka transportu (dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych lub standardowe auto), uśrednioną odległość (2x10 km) koszty paliwa, amortyzacji, wynagrodzenia kierowcy, wynagrodzenia asystenta do pomocy w przemieszczeniu się do środka transportu.

Średni koszt transportu jednego pacjenta wynosi:

- 24 zł za przewóz 1 osoby sprawnej ruchowo,

- 52 zł za przewóz 1 osoby niepełnosprawnej w gminach do 100 tys. mieszkańców (w stawce tej uwzględniono ewentualny transport opiekuna osoby niepełnosprawnej),

- 60 zł za przewóz 1 osoby niepełnosprawnej w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców
(w stawce tej uwzględniono ewentualny transport opiekuna osoby niepełnosprawnej).