-7 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w części 40 - Turystyka w roku 2021

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Czym jest konkurs

Program dofinansowania zadań w obszarze turystyki jest wynikiem konieczności systematycznego podnoszenia konkurencyjności sektora turystyki oraz wzmacniania turystycznego wizerunku Polski.

Konkurs ogłasza się na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), dalej jako: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czas trwania

Okres realizacji zadań: od 1 marca 2021 r do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5 , 00-507 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Oferty należy składać  do dnia 29 stycznia 2021 roku w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-568 Warszawa lub przesyłać na adres: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-568 w Warszawie z adnotacją na kopercie „konkurs turystyka 2021 r.” (decyduje data stempla pocztowego). Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę.

Kto może składać wnioski?

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Priorytety na 2021 rok zostały określone po analizie zapisów dotyczących turystyki w strategiach horyzontalnych.  Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Zadanie 1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Zadanie 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Zadanie 3. Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług.

Ocena aplikacji będzie dokonywana w oparciu o kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2021 roku wynosi 2 600 000 zł. Wysokość środków finansowych może ulec zmianie.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10% kosztu całkowitego zadania. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się dotacji innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów oraz wpłat uczestników, które należy ująć w kategorii „inne źródło finansowania zadania”.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego dla zadania1 musi wynosić: 80 000 zł, natomiast dla zadań nr 2 i 3: 50 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pod nr tel: (22) 411 91 56

Niezbędne dokumenty

 1.   Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów, upoważnienia muszą byc dołączone do oferty.
 2. Aktualny odpis z KRS lub pobrany wydruk ze strony www.ms.gov.pl, ewentualnie inny aktualny dokument z rejestru lub ewidencji, stanowiący o podstawie działalności oferenta.
 3. Obowiązujący statut organizacji, umowa lub akt założycielski dotyczący prowadzenia działalności przez wnioskodawcę.
 4. Pozostałe dokumenty:
  • oświadczenie, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi danej organizacji i do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • oświadczenie czy podmiot jest bądź nie jest "Zamawiającym" w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.);
  • umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną.

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

Materiały do pobrania znajdują się na stronie internetowej: www.gov.pl

źródło zdjęcia we wstępie: Obraz Hermann Traub z Pixabay

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 12-01-2021 14:54
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 12-01-2021 14:54