15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu i zaprasza do składania ofert

Prezydent Miasta Przemyśla działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019r., poz. 2365 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu i zaprasza do składania ofert.

 

Rodzaj zadania: Ograniczanie zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

 

Tytuł zadania: Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2021 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

Oferta musi zostać złożona na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 1/2021 Prezydenta Miasta  Przemyśla z dnia 4 stycznia2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu. Opracowana powinna być techniką komputerową, złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem  rodzaju i tytułu zadania przewidzianego do realizacji.

Oferta musi być kompletna (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje), zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzona pieczęcią imienną.

Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją).

 

Nie dopuszcza się składania przez jeden podmiot kilku ofert na zadanie objęte niniejszym konkursem.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone w ogłoszeniu zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu pod nr  tel. 16 675 20 48.

Pliki do pobrania:

PDFZarządzenie Nr 1/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu.
PDFZałącznik Nr 1 - OGŁOSZENIE
DOCXZałącznik Nr 2 -WZÓR OFERTY
DOCXZałącznik Nr 3 - OŚWIADCZENIA OFERENTA
DOCXZałącznik Nr 4 - WZÓR SPRAWOZDANIA
DOCXZałącznik Nr 5 - TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ
DOCXZałącznik Nr 6 - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 04-01-2021 15:57
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 22-03-2021 08:39