-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przedłużenie wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców realizowanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie antykryzysowej tarczy branżowej Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu wydłuża do 10 czerwca 2021 r. termin składania wniosków w ramach niżej wymienionych instrumentów:

  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)
  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2)

logo tarcza.png

Wnioski dostępne są na portalu praca.gov.pl
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 2255

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 29-12-2020 12:14
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 29-12-2020 12:14