25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”.

 

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2020 r.  do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Przemyślu).

  1. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
  2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
  3. Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w otwartym konkursie ofert.
  4. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym (wszystkie pola wymaganego formularzu muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie żądane informacje).
  5. Oferta zawierająca braki formalnoprawne zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.
  6. Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
  7.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Ratuszowej 1, tel. 16 678-48-86.

PDFZarządzenie Nr 476/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” w Przemyślu.
DOCOferta realizacji zadania na 2021 rok - Senior WIGOR.doc
DOCXKlauzula informacyjnado Konkursu Senior Wigor 2021.docx

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 08-12-2020 15:05
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 09-12-2020 09:10