22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.

Informujemy, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.

Wyniki konkursu dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej urzędu www.przemysl.pl,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

W przypadku przyznania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

  • oświadczenie o przyjęciu dotacji,
  • zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stosownie do przyznanej dotacji (prawidłowo wypełnione i zgodne ze złożoną ofertą),
  • potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
  • numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem i opatrzone pieczęcią imienną.

PDFRozstrzygnięcie konkursu.pdf
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 01-12-2020 11:33