7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uchwała Nr 108/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.

Uchwała Nr 108/2020

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 21 września 2020r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.)  Rada Miejska w Przemyślu

 

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.

Dokonuje się przeniesienia wydatków poprzez:

zmniejszenia

zwiększenia

             
         

-30 902,00 zł

30 902,00 zł

 

Dział

Rozdział

§

     
             
 

801

   

Oświata i wychowanie

-22 902,00 zł

 
             
   

80101

 

Szkoły podstawowe

-22 902,00 zł

 
             
     

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-22 902,00 zł

 
             
 

851

   

Ochrona zdrowia

 

8 000,00 zł

             
   

85195

 

Pozostała działalność

 

8 000,00 zł

             
     

4300

Zakup usług pozostałych

 

8 000,00 zł

             
 

852

   

Pomoc społeczna

-8 000,00 zł

 
             
   

85295

 

Pozostała działalność

-8 000,00 zł

 
             
     

4300

Zakup usług pozostałych

-8 000,00 zł

 
             
 

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

22 902,00 zł

             
   

85401

 

Świetlice szkolne

 

22 902,00 zł

             
     

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

22 902,00 zł

 

 

 

 

         

2.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków

   
         

dochody

wydatki

             
         

1 000,00 zł

1 000,00 zł

 

Dział

Rozdział

§

     
             
 

926

   

Kultura fizyczna

1 000,00 zł

1 000,00 zł

             
   

92601

 

Obiekty sportowe

1 000,00 zł

1 000,00 zł

             
     

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

1 000,00 zł

 
     

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

1 000,00 zł

       

zadanie inwestycyjne RIF pn.:

   
       

Plac zabaw przy ulicy Sobótki (Budżet Obywatelski)

 

1 000,00 zł

 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

 

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 108_2020.pdf

Opublikował: Damian Molter | Data publikacji: 01-10-2020 10:31