23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stypendia pomostowe dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021

 

 

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr? Powinieneś to przeczytać:

 

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza: Program Stypendiów Pomostowych 2020/2021. Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

  • zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl ;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 roku. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż co najmniej 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

 

! Tylko do 14 września 2020 r. (do godziny 16:00) – kandydat do stypendium może wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników) należy przekazać do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie – ul. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów – W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 24 września br.

 

kowr_plakat.jpeg

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021” – Segment IA.

 

Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie Internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/.

 

kowr gł.jpeg

fot. pixabay.com

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 08-09-2020 12:10
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 08-09-2020 12:13