0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Informacja dotycząca projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.

                                      

Gmina Miejska Przemyśl realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego. Celem szczegółowym Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

a)  zakup wyposażenia  na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania,

b) zakup środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki  z epidemią (tj. zakup maseczek i rękawiczek).

Wartość projektu: 250 840,00 zł.
- płatność ze środków europejskich: 211 407,95 zł
- ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 39 432,05 zł.

 

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 08-09-2020 10:12