17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obowiązkowa deratyzacja na terenie miasta w październiku.

Prezydent Miasta Przemyśla wprowadził Zarządzeniem nr 327/2020 obowiązkową deratyzację na terenie miasta. Powinna ona zostać przeprowadzona od 1 do 31 października. Ta operacja jest przeprowadzana rokrocznie i dotyczy w szczególności obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, użyteczności publicznej i obsługi ludności, budynków mieszkalnych, gospodarstw rolnych, urządzeń do gromadzenia odpadów, korytarzy piwnicznych, strychów, węzłów ciepłowniczych.

Zarządzenie Nr 327/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20-08-2020 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 2020.713 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 1 i 2 uchwały Nr 75/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 29 czerwca 2018r. poz. 2980 z późn. zm.) po dokonaniu wymaganych uzgodnień z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przemyślu
 


zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dla zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl wprowadzam obowiązek przeprowadzenia w dniach: od 1 października do 31 października 2020 r. deratyzacji nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla.

2. Deratyzacji podlegają w szczególności:

1) obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności;

 

 

2) budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze;

 

 

 

3) obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów tj. altany na pojemniki do gromadzenia odpadów, zsypy i komory zsypowe;

 

 

 

 

4) korytarze piwniczne, strychy, węzły ciepłownicze, przyłącza wodociągowe itp.

 

 

 

 

 

5) inne pomieszczenia gdzie występują gryzonie.

 

 

 

 

 

 

§ 2. Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami wymienionymi w §1 ust. 2 zobowiązane są do przeprowadzenia w terminie określonym w §1 ust. 1 deratyzacji, na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej firmie specjalizującej się w świadczeniu usług w zakresie deratyzacji.

 

 

 

 

 

 

§ 3. 1. Osoby i jednostki wymienione w §2, przed rozpoczęciem deratyzacji, obowiązane są do usunięcia z terenu nieruchomości wszelkich odpadów mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni.
2. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać napraw wszelkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń.

 

 

 

 

 

 

§ 4. Osoby bezpośrednio przeprowadzające deratyzację winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych, a w szczególności pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia.

 

 

 

 

 

 

§ 5. Czynności deratyzacyjne winny być przeprowadzone w następujący sposób:

1) w miejscach występowania lub zagrożenia występowaniem gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności, należy wyłożyć preparat do zwalczania gryzoni, uzupełniając go w czasie trwania akcji, w miarę spożycia przez gryzonie

2) miejsca wyłożenia preparatu do zwalczania gryzoni należy oznakować informacją: „UWAGA TRUCIZNA! NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA LUDZI I ZWIERZĄT!”

3) miejsca wyłożenia preparatu do zwalczania gryzoni powinny być stale nadzorowane;

4) po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni powinny zostać usunięte a miejsca i pomieszczenia gdzie przeprowadzono deratyzację uporządkowane;

5) w przypadku dalszego stwierdzenia obecności gryzoni, preparat do ich zwalczania należy wykładać aż do momentu, kiedy przestanie być zjadany przez gryzonie.

§ 6. Gryzonie i inne zwierzęta padłe w czasie deratyzacji oraz znalezione po jej zakończeniu powinny zostać w ciągu 12 godzin usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację.

 

 

 

 

 

 

§ 7. 1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2) Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Komendantowi Straży Miejskiej w Przemyślu.

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP, na tablicach i słupach ogłoszeniowych, w prasie lokalnej i na stronie internetowej miasta.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun
PDFZarządzenie Nr 327_2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20-08-2020 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.pdf

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-08-2020 15:30
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 26-08-2020 15:31