-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Informujemy o rozpoczęciu prac nad Programem Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji i uwag na temat przyszłorocznego programu. Podstawą prac nad projektem jest obecnie obowiązujący program współpracy na rok 2020.

Propozycje i opinie proszę zgłaszać do 11 września 2020 r. na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 37-700 Przemyślu lub drogą elektroniczną: z dopiskiem "Program współpracy na rok 2021".

Wszystkie zebrane propozycje zostaną następnie przekazane do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w celu zaopiniowania. Z kolei Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych przygotuje projekt programu współpracy, który zostanie poddany konsultacjom w sposób określony w uchwale Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r.

Informacje nt. konsultacji oraz ich wyniki zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz będą dostępne na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1.

Zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad programem współpracy na rok 2021.

 

 

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 18-08-2020 10:35