Ogłoszenie - oferta parafii pw. św. Józefa - Salezjanie w Przemyślu

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Oferta Parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Józefa – Salezjanie złożona w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn. XX Międzynarodowy Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne „Między Wschodem a Zachodem”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Parafię rzymsko – katolicką pw. św. Józefa - Salezjanie spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie  10 000 zł.     

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 03.07.2020 r., na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu) oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Parafią rzymsko – katolicką pw. św. Józefa - Salezjanie o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

 

PDFOferta.pdf (3,08MB)
PDFOgłoszenie.pdf (315,61KB)
 

Opublikował(a): Robert Gawlik Data publikacji: 03-07-2020 10:07

Na skróty