-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zainteresowań Twórczych Dzieci i Młodzieży w Przemyślu

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o rozpoczęciu likwidacji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zainteresowań Twórczych Dzieci i Młodzieży w Przemyślu
Nr KRS 0000246575

z siedzibą w Przemyślu przy ul. Wincentego Pola 5

 

Likwidator Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zainteresowań Twórczych Dzieci i Młodzieży w likwidacji niniejszym zawiadamia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, prowadzonego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 marca 2020 r. – sygn. sprawy: RZ.XII Ns-REJ.KRS 019120/19/417.

Mocą w/w postanowienia likwidatorem Stowarzyszenia została ustanowiona Maria Młynarska.

Likwidator wzywa wszelkie osoby mające interes prawny do zgłoszenia swoich praw i roszczeń wobec likwidowanego Stowarzyszenia pod rygorem ich pominięcia po upływie wyznaczonego terminu.

Prawa i roszczenia należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zainteresowań Twórczych Dzieci i Młodzieży w likwidacji, ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

O skuteczności zgłoszenia przesądza data wpływu umieszczona na pisemnym zgłoszeniu lub data stempla pocztowego.

Zgłoszenia dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą brane pod uwagę.

 

LIKWIDATOR

Maria Młynarska

 

PDFObwieszczenie.pdf
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 29-06-2020 11:05