17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił, że od 1 lipca br. do 15 lipca br. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r.  prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których w 2019 roku wystąpiła susza lub powódź, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku o pomoc nie jest wymagany protokół szacowania strat przez Komisję powołaną przez Wojewodę.

 

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

 

 

≈ ♦ ≈

 

 

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13w ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

 

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

 

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podatnika podatku rolnego. Do wniosku o pomoc podatnik podatku rolnego będzie zobowiązany dołączyć m.in. oświadczenie o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) zawierającego zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2017 i 2018 rok, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej.

 

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

 

Powyższa pomoc będzie udzielana w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 

Wysokość pomocy dla poszczególnych podatników podatku rolnego będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

 

 

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

 

DO POBRANIA:

PDFKW_1465154__SR_plik2.pdf

 

karp.jpeg

zdjęcie: pixabay.com

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 22-06-2020 12:18
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 22-06-2020 12:19